تبلیغات

نه ، به من دست نزن

کتابهایی که باید به کودکان بیاموزند از خود مراقبت کنند.

 

کتاب نه به من دست نزن

نوشته : طوبا اورنگ
تصویرگر: پریسا رسولی
گروه سنی: ب و ج
موضوع: مهارت نه گفتن، قاطعیت داشتن
موضوع: مهارت های زندگی
ناشر : اورنگ آفرینآقای نیشاسی دستش را روی دامن ملیکا گذاشت و گفت : چقدر این لباس به تو می آید، خیلی زیبا شده ای درست مثل فرشته ها ...
ملیکا خیلی عصبانی و نگران بود ، دیگر حرف های آقای نیشاسی را نمی شنید . احساس می کرد در تله ای گیر افتاده است ، یکدفعه یاد حرفهای خانم نوروزی معلّمشان افتاد که بارها گفته بود: « آدم های زیادی دور و بر ما هستند : « غریبه و آشنا » امّا ما هیچ وقت نمی دانیم در فکر آنها چه می گذرد . شاید رفتار آنها با ما کاملاً دوستانه و مهربان باشد اما قصد و هدفشان سوء استفاده از ما باشد . پس باید در مقابل هر خواسته یا رفتاری که دارند اگراحساس خوبی نداریم بگوئیم « نه » و اجازه ندهیم آنها به خواسته شان برسند .»
ملیکا با یادآوری حرفهای خانم نوروزی ، نیرویی تازه گرفت.
از روی تخت سریع بلند شد و گفت: ببخشید من ...
دستان قدرتمند مَرد دور کمرش حلقه زده بود و سعی می کرد او را بنشاند .
ملیکا با صدایی لرزان اما بلند گفت : من ... من باید بروم دستشویی .
مردخنده ترسناکی کرد و گفت:راحت باش جانم ، بیا دستشویی را نشانت بدهم.
ملیکا جواب داد : خودم می دانم کجاست. بعد به طرف در اتاق دوید و دستگیره را با شتاب به پایین کشید ، در بسته بود. قلبش لرزید، آیا در قفل بود؟  ( از متن داستان )

کلیدواژه:
آموزش
نظر:
یکشنبه 05 خرداد 1392- 13:26
1
  0
نظر
  • همه
  • تصویر
  • کاریکاتور
  • اینفوگرافیک
  • صدا
  • فیلم
  • کتاب الکترونیک